2, 11″ x 79″ – $35 for set

Sandy, Tipton 330-5439